Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny autorisationslov på vej

Den nye autorisationslov gældende for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet træder i kraft den 2. juni 2014, men får stort set ingen betydning for kloakområdet.


Med den nye lov indføres en ny fælles autorisationsordning. Dermed forenkles egenkontrolsystemet og bliver fælles for de tre brancheområder. Delautorisationer bliver på 5 områder et nyt alternativ til den fulde autorisation.


Autoriserede kloakvirksomheder
På autorisationsområdet for kloakmestre sker der ikke væsentlige ændringer som umiddelbart får betydning for virksomhedernes drift. Der kan dog komme ændringer i kvalitetsstyringssystemet, når det ændres til et kvalitetsledelsessystem (KLS). Det kan foreslås at kontakte virksomhedens kontrolinstans i god tid inden næste lovpligtige auditbesøg for at få mere information om hvilke ændringer, der eventuelt må eller skal foretages.
Desuden får kloakvirksomheder tildelt et nyt autorisationsnummer af Sikkerhedsstyrelsen. Virksomhederne skal ikke foretage sig noget i den forbindelse.


Fælles autorisationsordning

På el-området afskaffes den personlige autorisation og det særlige personlige strafansvar. I stedet skal der ligesom på vvs- og kloakområdet fremover være en godkendt fagligt ansvarlig i el-virksomhederne. Alle, der i dag er godkendt som teknisk ansvarlige, bliver automatisk pr. 2. juni godkendt som det, der i den nye lov hedder fagligt ansvarlig.
Fremover findes der kun én type autorisation, som er en virksomhedsautorisation.


Nyt autorisationsregister i Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen udvikler et nyt autorisationsregister på www.sik.dk med nye muligheder for digitalt at ændre telefonnummer og e-mail mv.

Fremover bliver det også lettere at ansøge digitalt om autorisation gennem www.virk.dk.
Oprettelsen af det nye register betyder også, at alle autoriserede virksomheder skal have nyt autorisationsnummer. Det sker automatisk, og Sikkerhedsstyrelsen fremsender oplysninger om dette i ugen op til den 2. juni 2014.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk kan du læse mere om den nye lovgivning og få vejledning.


Ét egenkontrolsystem

De tre autorisationsområder (el, vvs og kloak) vil fremover have ét fælles kvalitetsledelsessystem (KLS). Godkendelse og løbende efterprøvning af virksomhedens KLS sker fremover stadig hos en kontrolinstans, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Virksomheder, der har arbejdet under den særlige tilsynsordning eller som kompetente virksomheder, der udfører og servicerer særlige typer F-gasinstallationer, skal inden den 2. juni 2016 have et godkendt KLS.


Den særlige tilsynsordning

Virksomheder, der har arbejdet under den ordning, skal have et godkendt KLS inden den 2. juni 2016, idet den særlige tilsynsordning afskaffes. Det samme gælder virksomheder, der i dag er godkendt som kompetente virksomheder til at udføre og servicere særlige typer F-gasinstallationer.


Nye delautorisationer

I den nye autorisationslov indføres mulighed for, at virksomheder kan opnå 5 forskellige delautorisationer på el- og vvs-området.

I dag kendes allerede to delautorisationer for henholdsvis vand- og sanitetsmestre samt godkendelse som kompetent virksomhed. Disse lægges nu ind under den nye autorisationslov.

Desuden åbnes der nu for 3 nye muligheder:
·         På el-området en delautorisation til opsætning af solcelleinstallationer
·         På el-området en delautorisation til simple el-opgaver i boliger
·         På vvs-området en delautorisation til simple vand- og afløbsinstallationer.

Der åbnes dermed for, at producenter af visse bygningsdele kan forberede gas-, vand- og afløbsinstallationer over terrænhøjde.


Trækning af kabler og vandrør bliver muligt for ikke-autoriserede virksomheder

Der åbnes for, at medarbejdere, der har gennemført en særlig uddannelse, vil kunne påtage sig arbejdet med føring af el-kabler og vandrør. Det bliver dermed muligt for medarbejdere uden for en autoriseret el- eller vvs-virksomhed at forestå arbejde med trækning af el-kabler og vandrør.


Uddannelse

De nye uddannelser og kurser indenfor delautorisationerne etableres og udbydes hurtigst muligt i løbet af 2014. Omfang og godkendelseskriterier er endnu ikke fastlagt. Adgangskriteriet vil blive en erhvervsfaglig grunduddannelse.


Byggesagsbehandling

Med den nye autorisationslov afskaffes kommunernes kontrolforpligtelse i forbindelse med behandling af byggesager. I stedet vejledes bygherren om, at der er krav om brug af autoriserede håndværkere.


Digital post

Al virksomhedsrettet information fra Sikkerhedsstyrelsen sendes til virksomhedens digitale postkasse. Alle virksomheder med et CVR-nummer har siden 1. november 2013 været forpligtet til at kunne modtage digital post fra det offentlige.

Læs mere om digital post på www.virk.dk.


Ny autorisationslov indebærer, at 12 bekendtgørelser skal udarbejdes eller revideres


De første 7 træder i kraft den 2. juni 2014:
·         Om autorisation og drift
·         Om bygningsdele og mobile enheder
·         Om delautorisationer
·         Om godkendelse af fagligt ansvarlige
·         Om kabel- og rørmontør
·         Om kvalitetsledelsessystemet
·         Om simple arbejder

Yderligere 5 er under udarbejdelse, og forventes at træde i kraft i juli 2014:
·         Om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer
·         Om bemyndigelse af kontrolinstanser
·         Om kloakmestereksamen
·         Om ophævelse af oplysningsbekendtgørelsen
·         Om undtagelser fra autorisationskrav


Spørg Sikkerhedsstyrelsen

Som autoriseret virksomhed er det primært Sikkerhedsstyrelsen, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål til den nye autorisationslov. Læs mere på www.sik.dk.

Her udover er det muligt at kontakte Byggeriets Kvalitetskontrol med spørgsmål til den nye autorisationslov. Byggeriets Kvalitetskontrol kan kontaktes på telefon 7216 0110.